Látássérült nyomozó, Sehol nem jut hely egy látássérült gyereknek | hu


maga a rövidlátás is elmúlt

Főoldal » Egyéb kategória » Látássérült asszonyt rabolt ki este egy püspökladányi férfi Látássérült asszonyt rabolt ki este egy püspökladányi férfi Az ittas férfi A vád­lott az idős, látás­sé­rült asszony bal vál­lán lévő vászon­tás­kát akar­ta meg­sze­rez­ni, a sér­tett után ment, hátul­ról több­ször meg­rán­tot­ta a táska fülét, azon­ban azt nem tudta leven­ni az asszony vál­lá­ról.

A sér­tett ész­lel­ve a táma­dást, erő­seb­ben fogta a tás­kát, azon­ban azt a vád­lott egy­szer olyan látássérült nyomozó rán­tot­ta meg, hogy a sér­tett a föld­re esett, a férfi pedig a tás­ká­val elsza­ladt a hely­szín­ről.

a látás egy és rosszul látok

Rövid idő eltel­té­vel átnéz­te a táska tar­tal­mát, a pénz­tár­cá­ban lévő A vád­lott más­nap a rabolt pénz jó részét elköl­töt­te, ruhát és élel­mi­szert vásá­rolt. Az eljá­rás során a nyo­mo­zó ható­ság a vád­lot­tól lefog­lalt A bán­tal­ma­zás során a sér­tett a bal fel­kar elmoz­du­lás­sal járó haránt­tö­ré­sét szen­ved­te el, amely 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés. Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál, vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál, vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos látássérült nyomozó sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat látássérült nyomozó Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon.

gyenge látás nélkül

A vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.